Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

Ostatnio zaktualizowano w dniu 27 grudnia 2023 r.

 

Zakres niniejszej polityki

Niniejsza polityka opisuje sposób, w jaki spółka Lisowczycy Sp. z o.o. gromadzi, wykorzystuje lub w inny sposób przetwarza dane osobowe danej osoby w kontekście rezerwowania, zakupu i udziału w rajdach konnych, rajdach samochodowych lub innych imprezach turystycznych (dalej „Usługa„).

Polityka ta obejmuje opis Państwa praw do ochrony danych osobowych, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niektórych z przeprowadzanych przez nas czynności przetwarzania.

W niniejszej polityce prywatności „my” lub „nas” odnosi się do spółki Lisowczycy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jesteśmy spółką zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000657148, z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Jałowcowa 7, 51-180 Wrocław, telefon +48 798 295 444, adres e-mail: wio@lisowczycy.pl.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jako administrator danych.

Tę Politykę Prywatności należy traktować jako uzupełnienie innych obowiązujących zasad, takich jak Warunki Uczestnictwa w Rajdzie Konnym oraz Warunki Uczestnictwa w Rajdzie Samochodowym, odnoszących się do Usługi.

Dla celów niniejszej polityki następujący termin „Ustawodawstwo o ochronie danych” oznacza rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), jak również wszelkie przepisy i/lub rozporządzenia wdrażające lub tworzone na podstawie przepisów RODO i przepisach dotyczących prywatności w Internecie oraz wszelkie inne obowiązujące przepisy krajowe dotyczące przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności, w szczególności Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dla celów niniejszej polityki „administrator”, „przetwarzający”, „strona trzecia”, „organ nadzorczy”, „dane osobowe”, „przetwarzanie”, „podmiot danych” mają znaczenie określone w obowiązującym ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych.

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Otrzymane od Państwa dane osobowe zbieramy i przetwarzamy wyłącznie do celów sporządzenia a następnie zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych, ubezpieczenia, rezerwacji noclegów, operacji księgowych i podatkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu imprez turystycznych. Dane są przechowywane z należytą starannością i z dochowaniem standardów bezpieczeństwa opisanych w niniejszej Polityce. Ewentualne wykorzystanie danych w celach marketingowych wymaga osobnej, wyraźnej zgody.

 

Kto może otrzymać Państwa dane osobowe?

W kontekście realizacji Usługi, dla zapewnienia możliwości realizacji świadczeń przewidzianych Programem Rajdu i spełnienia wymogów prawnych (takich jak miejscowo obowiązujący obowiązek meldunkowy w obiektach hotelarskich), Państwa dane osobowe będą udostępniane dostawcom usług przewidzianych Programem Rajdu lub Umową o uczestnictwo w Rajdzie, w koniecznym i niezbędnym zakresie, to jest: ubezpieczycielowi – UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, gospodarstwu agroturystycznemu, wypożyczalni koni, hotelom lub ośrodkom noclegowym, dostawcom usług dodatkowych przewidzianych Programem Rajdu, niektórym służbom państwowym (na przykład Straży Granicznej – w określonych, wymaganych lokalnym prawem przypadkach), a w razie konieczności także właściwiej krajowej lub miejscowej izbie turystyki.

W celu ulepszenia poziomu świadczenia naszych Usług, możemy od czasu do czasu zmienić dostawców usług, z którymi współpracujemy.

 

Czy Państwa dane są wykorzystywane do marketingu bezpośredniego?

Jeśli wyrazili Państwo wyraźną zgodę, możemy od czasu do czasu kontaktować się z Państwem, przekazując informacje na temat naszej Usługi.  Zgoda na komunikację marketingową może być w każdej chwili wycofana, poprzez kontakt z nami wskazany na końcu Polityki.

 

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Zachowamy Państwa dane tylko przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, o ile prawo nie wymaga dłuższego okresu ich przechowywania.

 

W jaki sposób Państwa dane przekazywane są podmiotom trzecim?

Udostępniamy lub ujawniamy informacje w taki sposób, jaki został opisany w niniejszym dokumencie, w tym osobom trzecim. Przekazanie danych następuje w sposób bezpieczny, z zobowiązaniem podmiotu otrzymującego dane do zabezpieczenia ich i zachowania w poufności.

Państwa dane osobowe będą również udostępniane organom rządowym lub funkcjonariuszom organów ścigania jeśli jest to przez nie wymagane oraz jeżeli jest to wymagane prawem lub jeśli jest wymagane do prawnej ochrony administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Czy Państwa dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

W kontekście świadczenia Usługi oraz w celach opisanych w niniejszych zasadach, jeśli Rajd odbywa się poza terenem EOG, Państwa dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG, w tym do krajów, które nie zapewniają „odpowiedniego” poziomu ochrony danych według oceny Komisji Europejskiej. Jednakże, gdy nastąpi takie przekazanie danych, zapewniamy, że odbywa się ono zgodnie z tą polityką i że wprowadzono niezbędne zabezpieczenia zapewniając, że transfer jest regulowany standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską jako zapewniającymi odpowiednią ochronę.

 

Jakie są Państwa prawa?

Po podaniu danych osobowych przysługują Państwu prawa na mocy przepisów Ustawodawstwa o ochronie danych, które można wykonywać bezpłatnie, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków. W szczególności przysługują Państwu następujące prawa:

  • Prawo do wycofania zgody: jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie i z własnej inicjatywy. Można to zrobić w dowolnej formie, w szczególności poprzez kontakt osobisty w siedzibie Spółki, telefonicznie pod numerem +48 798 295 444 lub wysyłając e-mail pod adres wio@lisowczycy.pl. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem uprzedniego gromadzenia i przetwarzania Państwa danych w oparciu o Państwa zgodę, aż do momentu wycofania zgody.
  • Prawo dostępu, przeglądania i poprawiania swoich danych: mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich przeglądania i żądania ich poprawienia. Mogą Państwo poprosić nas o kopię swoich danych aby je przejrzeć lub poprawić; jeśli życzą sobie Państwo przejrzeć lub poprawić wszelkie informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i inne dane, mogą to Państwo zrobić poprzez kontakt w siedzibie Spółki, telefonicznie pod numerem +48 798 295 444 lub wysyłając e-mail pod adres wio@lisowczycy.pl.
  • Prawo do usunięcia: mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich danych osobowych przetwarzanych w sposób opisany w niniejszym dokumencie, w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone lub przetworzone, zgodnie z Ustawodawstwem o ochronie danych.
  • Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania: w pewnych okolicznościach, opisanych w Ustawodawstwie o ochronie danych, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego: jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzanie danych w tym celu, w dowolnej formie.
  • Prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych przetwarzanych w formacie, który jest uporządkowany, powszechnie używany i możliwy do odczytu maszynowego oraz do przesyłania tych danych do innego usługodawcy.

Prawa te mogą być ograniczone, na przykład w przypadkach, gdy spełnienie Państwa żądania ujawni dane osobowe o innej osobie lub jeśli poproszą nas Państwo o usunięcie informacji, które zgodnie z prawem powinny być zachowane lub są niezbędne z powodu ważnych, uzasadnionych interesów.

Aby skorzystać z któregoś z tych praw mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób podany powyżej.

Jeśli mają Państwo nierozwiązane wątpliwości mają Państwo prawo złożyć skargę do unijnego organu ochrony danych w miejscu zamieszkania, pracy lub w miejscu, w którym Państwa zdaniem mogło dojść do naruszenia. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.

 

Jakie środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone?

Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne są wdrażane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności: dane osobowe przechowywane są jedynie w systemach informatycznych zabezpieczonych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich (komputer pracujący na pełnej i bezpiecznej wersji systemu operacyjnego, chroniony hasłem, oprogramowanie antywirusowe i chroniące przed złośliwym oprogramowaniem (tzw. anti-malware), automatyczne aktualizacje bezpieczeństwa, ochrona sieci za pomocą firewall), a dane osobowe utrwalone na papierze, znajdują się w zamykanym pomieszczeniu, do którego dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione przez Spółkę.

Jeśli dane osobowe zostaną naruszone w wyniku naruszenia bezpieczeństwa i jeśli naruszenie może spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności, podejmiemy niezbędne powiadomienia zgodnie z przepisami Ustawodawstwa o ochronie danych.

 

Jakie są zasady świadczenia usługi Newsletter?

W ramach bezpłatnej i dobrowolnej usługi Newsletter możemy wysyłać Państwu, na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej (e-mail), informacje o naszej ofercie, w szczególności o oferowanych przez nas rajdach, wydarzeniach i akcjach.

Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Państwa z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez nas, co może nastąpić w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Państwa komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, umożliwiającego uruchomienie dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Państwa aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika czynności rejestracyjnych poprzez wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu rejestracyjnym zamieszczonym na naszej stronie internetowej z możliwością wprowadzenia imienia i nazwiska Użytkownika. Do rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter konieczne jest zapoznanie się przez Państwa z niniejszą Polityką, wyrażenie zgody na jej postanowienia i wyrażenie zgód na przetwarzanie podanych danych osobowych (adresu e-mail, imienia i nazwiska) oraz na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail.

Podanie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne dla możliwości rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu rejestracyjnym imienia i nazwiska Użytkownika nie jest obligatoryjne, a przetwarzanie tych danych uzależnione jest od zgody Użytkownika.

Wszystkie dane osobowe Użytkowników zebrane przez nas przy rejestracji w usłudze Newsletter będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi Newslettera na etapie rejestracji Użytkowników, dostarczania poszczególnych wiadomości dla Użytkowników, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Użytkowników, zapisywania danych w plikach Cookies oraz w celu zakończenia świadczenia usługi Newslettera. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników do celów innych niż wymienione powyżej możliwe będzie tylko za dodatkową zgodą Użytkowników.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu przekazywania informacji o naszej ofercie, zarówno w sposób zautomatyzowany, poprzez wyszukiwanie w bazie danych, w tym również w formie profilowania, a także w sposób niezautomatyzowany, jednak wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

Będziemy przetwarzali dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do zapewnienia usługi Newsletter lub do czasu, gdy Użytkownik skorzysta z prawa do usunięcia bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych. Dane będą następnie usuwane, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych będzie wymagany bądź dozwolony przez prawo (na przykład w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych).

Mogą Państwo w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter świadczonej przez Lisowczycy Sp. z o.o., klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera umożliwiający rezygnację z otrzymywania Newslettera. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje niezwłocznie.

W związku z rejestracją, realizacją i rezygnacją z usługi Newsletter, przysługują Państwu wszystkie prawa dotyczące ochrony danych osobowych, opisane powyżej w niniejszej Polityce.

 

W jaki sposób wykorzystywane są pliki „cookies” i czy stosujemy mechanizm profilowania Klientów?

Jako pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w Państwa urządzeniach końcowych takich jak komputer, smartfon, tablet lub podobne urządzenie, przesyłane przez strony internetowe. Pliki cookies pozwalają między innymi rozpoznać Państwa urządzenie i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Na naszej stronie internetowej, dostępnej pod adresem https://lisowczycy.pl, wykorzystujemy pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe, czyli powiązanie strony z serwisami Facebook, Instagram i Youtube i analizować ruch w naszej witrynie. Odpowiednia informacja o wykorzystaniu plików „cookies” wyświetlana jest automatycznie przy Państwa wizycie na naszej stronie internetowej.

Informacje o tym, jak korzystają Państwo z naszej witryny, udostępniamy w sposób zautomatyzowany partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy (tj. Google, Facebook, Instagram i Youtube) mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Państwa lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Zastosowany mechanizm profilowania Klientów jest w pełni zautomatyzowany i nie obejmuje gromadzenia przez nas danych o tożsamości osób odwiedzających naszą Stronę.

Nasza strona internetowa korzysta z przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych, wyrażonej podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej. Mają Państwo możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez naszą Spółkę.

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w ustawieniach przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Wobec powyższego mogą Państwo nie wyrazić zgody na stosowanie przez nas plików „cookies” i związanych z nimi mechanizmów zautomatyzowanego profilowania Klientów, zmieniając ustawienia Państwa przeglądarki internetowej.

 

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania i aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Poinformujemy Państwa o wprowadzeniu zmian, jeśli będą one świadczyć o zasadniczej zmianie w przetwarzaniu lub będą istotne z punktu widzenia charakteru przetwarzania lub będą dla Państwa istotne oraz wpłyną na Państwa prawa do ochrony danych osobowych.

 

Jak można się z nami skontaktować?

Pytania, uwagi, zastrzeżenia, wnioski lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane i należy je kierować:
na adres Spółki: Lisowczycy Sp. z o.o., ul. Jałowcowa 7, 51-180 Wrocław,
telefonicznie: +48 798 295 444
poprzez email: wio@lisowczycy.pl

 

Formularz informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych:
Lisowczycy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jesteśmy spółką zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000657148, z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Jałowcowa 7, 51-180 Wrocław, telefon +48 798 295 444, adres e-mail: wio@lisowczycy.pl

Cel przetwarzania danych osobowych:
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli organizacją rajdów konnych, rajdów samochodowych lub innych imprez o charakterze turystycznym i wypoczynkowym.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane przekazane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Prawa osoby przekazującej dane osobowe:
Prawo dostępu do treści swoich danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz do bycia zapomnianym.

Przekazanie danych:
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zawarcie umowy i jej realizacja mogą być od tego uzależnione.

Przetwarzanie danych:
Dane mogą być przetwarzana w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, które polega na ewentualnym zaproponowaniu usług najlepiej do niego dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.